شـــاهــبــنــد ر KING PORT

[ نام قدیم بندرکنک ]
سه‌شنبه 3 خرداد 1390

بندرکنگ

©2011 Google - Imagery ©2011 - Terms of Use
2000 ft
1 km

in بندر کنگ, ایران

 
 
 
Bandar e Kong Jame Mosque & Old Tombs مسجد جامع بندر کنگ و قبرستان قدیمی  
 Bandar e Kong Jame Mosque Entrance ورودی مسجد جامع کنگ
 
 
مسجد جانع اهل تسنن بندر کنگ 
 
کلیسا در منطقه پرتغالی ها 
 
Kong Port 
 
Kong Port  
 
منبع: بانورامیو