شـــاهــبــنــد ر KING PORT

[ نام قدیم بندرکنک ]
جمعه 22 بهمن 1389

۲۲بهمن برمردم مصر مبارک باد!!!

 ساعتی پیش محمدحسنی مبارک رییس جمهوراسبق 

 مصر اعلام کناره گیری کرد وزمام امور این کشور را به دست ارتش  سپرد.   

  

 

عمرسلیمان سخنگوی رسمی دولت اسبق مصر این خبر را درحالی کــه  

مردم درمیدان تحریر قاهره پایتخت مصر روزها وشبهای متوالی استقامت  

کرده ودست از ایستادگی خود تا پیروزی نهایی نکشیدند - اعـلام نمود و 

 مردم در آخرین حرکت انقلابی خود به کاخ ریاست جمهوری و ساختمان  

صدا وسیما نیز رسیده بودند - این انقلاب که همزمان با سالگرد پیــروزی 

 انقلاب ایران بوقوع پیوست   ۲۲بهمن دیگری را رقم زد که تزامن ایــن دو  

انقلاب دریک تاریخ از اعجاز تاریخ است - دو ملت ایران ومصـــــــــــر دارای  

تاریخی بس پربارند که ملت ایران با رهبری حضرت امام خمینی حکومت  

دوهزار و پانصدساله شاهنشاهی را سرنگون ساخت و این دفعه در مصر 

 فرعونی دیگر باخروش نیل به خاک نشست .   

.    

 خب چیز دیگری نمیتوان گفت جز اینکه : 

 

 ۲۲بهمـــــــــــــن برمردم ایران ومصر مبارک باد.  

 

 

 

 

 

 

 

picturs from : www.msnbc.com

 

 

 

۲۲۲۲۲۲۲۳۴۳۴