شـــاهــبــنــد ر KING PORT

[ نام قدیم بندرکنک ]
جمعه 16 آذر 1386

شعر اخر هفته

 

*ایران*(بندری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاینده - جاودان - تو بمانی

شعر آزادی  بی ما بخوانی

ای سرزمین قهرمانان

ایران - ایران

ای جایگاه دلیران

ایران - ایران

 

 

مه بشم فدای خاکت

جان فدای خاک پاکت

 

 

مهد زال ورستم وگودرزی

بهر تو شخونده حافظ وسعدی

ای توهنر - تو تمدن

تمدن - تمدن

بی تو ادم سر - ادم جون

ادم جون - ادم جون

 

 

مه بشم فدای خاکت

جان فدای خاک پاکت

 

 

حافظ مکتب وآیینی

رهرو راه حقی و دینی

مه بشم فدای خاکت

جان فدای خاک پاکت ... 

 

ایران   - ایران