شـــاهــبــنــد ر KING PORT

[ نام قدیم بندرکنک ]
دوشنبه 28 آبان 1386

خانه فرهنگ بندرکنگ یا اتحادیه هنرمندان این شهر

در ساحل عزت و اصالت -مقصد ومقصود این تن به غربت داده -بندرکنگ زیبا - که سراپا هنر است وتمدن -گروهها وانجمن های عدیده ای در حال فعالیت اند - از جمله انجمن بانوان این شهر-انجمن امید افروزان اگر صحیح تلفظ کرده باشم - انجمن شعروادب- انجمن موسیقی -انجمن نقاشی -انجمن عکاسان-انجمن نمایش-انجمن نجوم- گروههای مختلف روزیف ومولود خوانی و تواشیح و...که هرکدام به طریقی در احیای نام این شهر که دیری نخواهد گدشت و تبدیل به یکی از محله های شهرستان بندرلنگه خواهد شد (به امید یکی شدن تمام امت محمد (ص) بدون حذف دیگری)درحال فعالیت اند اما فاصله بین این مجموعه ها بسیار فراوان است که این امر ملزم تاملی خاص است - مقصد که کعبه باشد چه غمی ز سرزنش خار مغیلان -هدف تمام این مجموعه ها فکر نمی کنم چیزی بغیر از احیای نام این شهروفرهنگ غنی آن در عرصه های مختلف و برداشتن قدمی تازه وگامهایی استوار براین طریق باشد- نیاز مبرم به ایجاد یک خانه متحد فرهنگ (یا تحت هر مسمایی دیگر مثلا اتحادیه هنرمندان بندرکنگ)دراین شهر می بینم که تجمع تمام  مجموعه های مذکوررا بهمراه داشته تااینکه استحکام فعالیت ها واندیشه ها واتحاد کلی بوجود آمده و هدف و مقصد اصلی نمایانتر از گذشته گردد- افتخار ما به اصالت وفرهنگ ماست و اعتقاد ما به احقاق حقانیت های ملزم الوقوع است -حالا شهرداری محترم این شهر که زحمتهای فراوانی برای زیباسازی ظاهری شهر می کشند وتندیس ها را برای اصالت بنا میگذارند کاش برای افکار وعقاید زنده هم توجهی نمایند و این سنگ زاویه  را  بنیان گذارند -زیباسازی باطنی بسی باارزشتر از زیبایی ظاهری ست - عوارض ها و درآمدها راپس از پرداخت هزینه برق و ساخت تندیس و چه می دانم کاشتن گل وآوردن بلبل  محاسبه کرده واگر چیزی باقی ماند در راه اندازی بیت العقول مذکور صرف نمایند که یافتن جهت اصلی رفتن در مسیر این فلش یا پیکان است-  حالا بصورت قطره ای هم که شده درپایان دریایی خواهد ماند وپس از چند سال شاهد شکوفایی این امر خواهیم شد البته این را تاکید دارم که خانه فرهنگ مذکور بایستی تجمعات کنگ را در بر گیرد که بحمدالله کم  نیستند وهرکدام پر از پتانسیل های نامحدودند .خلاصه - پس از تحقیق این امر به خانه فرهنگ همسایه یعنی شهرستان  بندر لنگه خواهیم رفت که دربرگیرنده  فرهنگهای اصیلی  می باشد که مجموعه ای ست بسیار قوی اما نامتجانس که ادغام آنها  امکان ناپذیر و هر کدام خود دنیایی از معرفت وشناختند ونیازمند تحقیقی وسیع در این زمینه اند -پس هنرمند عزیز کنگی -منظومه ما تا بی انتهاست اما خورشید ما یکی ست و چرخش ما بدور آن -روزها وشبهای روشنتراین ساحل را بدنبال خواهد داشت - تلاش وسعی از تو و اجابت از مسولین محترم - ما شورایی داریم که بزرگمردانی چون آقای محمد ملاح صاحب رساله- در گمشده من بندرکنگ -و دنیادیده ای  چون جناب سرور محترم آقای  منصو ر مدنی درآن عضوند که  منصور عزیز فرهنگ این شهر را به قلب فرنگ به شهر لندن برده اندوهمواره برای همکاری حاضرند - از آنها بخواهید که خواستن توانستن است واز تو حرکت -از خدا برکت .