شـــاهــبــنــد ر KING PORT

[ نام قدیم بندرکنک ]
جمعه 25 آبان 1386

نیایش

* نیایش* (بندری)

 

 

 

 

الله       الله

 

الله     الله 

 

 

 

ای فرد صمد  

           

 ای واحد احد

 

ای خالق کون  

     

  مدد          مدد

 

 

 

 

مه بنده خطا کارم

 

اه گناه مه سرشارم

 

وا شرمندگی    ربم

 

نومت  بر لب اتارم

 

 

امببخش خدایا   

 

       

  مه گنه کارم

 

 

 

 

الله         الله

 

  

 

یا ستار  ویا  علیم

 

یا غفار ویا کریم

 

جز تو مه کس امنی

 

یا جبار ویا رحیم

 

رهگذر ای دنیا

 

هم خسته هم تنها

 

غریق ای وغا

 

رحمی بکو برما

 

 

 

الله        الله

 

 

الله     الله

 

 

 

حی

 

 

 

حی

 

سرای جاودانی تموم مطلبن

 

 اه   تو   گفتن    بهترین گپن

 

مشکل    که  بودن   حاکم و

 

زندگی   جایگاه  و     مرکبن

 

 

 

 

 

ای فرد صمد  

          

 ای واحد احد

 

ای خالق کون

              

مدد        مدد